top of page

Clutton-Brock, T., & Ridley, A. (2017). Obituary: Amotz Zahavi 1928–2017. Behavioral Ecology, 28(5), 1195-1197.‏ PDF

Articles about Prof. Amotz Zahavi  

Heading 2

Meller, A. P. (2017). Amotz Zahavi (1928–2017). Ethology, 123(6-7), 493-494.‏ PDF

Maklakov, A. A. (2017). Amotz Zahavi (1928–2017).‏ PDF

Anderson, T. R. (2017). Amotz Zahavi, 1928–2017. The Auk, 135(1), 160-161.‏ PDF

Lotem, A., Rothstein, S. I., & Yom-Tov, Y. (2017). AMOTZ ZAHAVI 1928–2017.‏ PDF

 PDF. ד"ר עודד קינן - אמוץ זהבי , חינוך שמירת טבע ומחקר כדרך חיים

PDF אמוץ זהבי- הביוגרפיה המלאה. מתורגמת על ידי נעמה זהבה אלי . 

bottom of page